Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1818
Duur
4 maanden
Optie tot verlenging
2 maal 4 maand(en)
Uren per week
24 tot 36 uur
DAS akkoordverklaring
Ja
Aanvang
z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
maandag 23 april 2018 om 09:00 uur

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat en gestart is met Het Nieuwe Werken. ‘Samenwerken, daadkracht en vertrouwen’ staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. Binnen onze organisatie werken we intensief samen met onze collega’s over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

Afdeling VVH
De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving inzake bouw, milieu, APV en bijzondere wetten’’. De afdeling VVH bestaat uit verschillende teams, t.w. team Vergunningen, team Veiligheid en team Handhaving en Toezicht.

Opdracht
Je bent onder andere verantwoordelijk voor:

1. Het beoordelen en afhandelen van aanvragen van omgevingsvergunningen voor:

 • bouwen, gebruiken van een bouwwerk, aanleggen (in- en uitritten), inrichting van openbaar terrein;
 • tijdelijke, binnenplanse of buitenplanse ontheffingen voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, beheers verordening, exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit (in verband met het afwijkingsbesluit);
 • overige activiteiten, waaronder het kappen van bomen, het brandveilig gebruik, het gebruik van openbaar terrein (op basis van een gemeentelijke verordening) en ontheffingen Bouwbesluit.

2.  Verrichten van de volgende werkzaamheden die in het kader van een adequate beoordeling en afhandeling van de onder punt 1 genoemde omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Dit betreft waar nodig het:

 • regisseren en het bewaken van de voortgang van het proces (en de integraliteit) van de vergunningverlening 
 • controleren van de volledigheid en/of juistheid van de inhoud (inclusief eventuele berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten;
 • toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen aan regelgeving zoals: bestemmingsplannen, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit, bouwbesluit, bouwverordening, overige verordeningen en gemeentelijk beleid;
 • het beoordelen en toepassen van gelijkwaardigheidbepalingen op grond van de bouwregelgeving;
 • het zorgdragen voor de noodzakelijke inhoudelijke volledigheid, onder meer door het indien nodig inschakelen en coördineren van de inbreng van interne en externe deskundigen/adviseurs van relevante vakdisciplines;
 • opstellen van het (college)besluit en bepalen van de voorwaarden daarbij (eventueel) in samenwerking met de jurist  (belangenafweging en motivering bij eventuele afwijkingen van het bestemmingsplan) en specialisten (brandweer; stadsbouwmeester etc.);
 • het opstellen van een notitie met bevindingen (hoogte, breedte, oppervlakte, strijdigheid etc) ten behoeve van de jurist vergunningverlening;
 • organiseren en begeleiden van vooroverleg op verzoek van een aanvrager;
 • waar nodig inhoudelijke input leveren bij het eventuele vooroverleg met de aanvrager, het overleg met adviseurs en bij het beoordelen van zienswijzen en bezwaren.

3.   Beoordelen en afhandelen van meldingen of aanvragen met betrekking tot het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van bouwwerken. Dit betreft het:

 • verrichten van de relevante onder punt 2 vermelde werkzaamheden; 
 • beoordelen eventuele monumentale status, situatie beschermd stads,- en dorpsgezicht en andere relevante wettelijke en beleidsmatige kaders;

Overige taken

 • uitvoeren collegiale (lees)toets
 • meedenken en meedoen met kwaliteitsverbeteringen en het efficiënter maken van werkprocessen

Gunningscriteria (weging)

 1. Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding op het gebied van bouwkunde (20 punten)
 2. Een afgeronde aanvullende cursus bouwbesluit, bouwverordening of vergelijkbaar (15 punten)
 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker vergunningsverlening in de afgelopen 6 jaar (30 punten)
 4. Uurtarief vanaf € 65,- en gemaximeerd op € 85,- inclusief reis- en marktplaatskosten/exclusief BTW (10 punten)
 5. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (25 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • goed organiserend vermogen
 • daadkrachtig
 • flexibel
 • zelfstandig
 • onder druk kunnen presteren 
 • oplossingsgericht
 • bestuurlijke sensitiviteit 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in onderling overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 25 april 2018. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 24 april 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 19 april 2018; 9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 20 april 2018 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 19 april: Er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot maandag 23 april 2018; 9.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.