Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1758
Duur
12 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week
16 uur
DAS akkoordverklaring
Nee
Aanvang
1 mei 2018
Opleidingsniveau
HBO+
Regio
Noord-Holland
Verloopt op
maandag 26 maart 2018 om 09:00 uur

Organisatie
De te werven gebiedsloods wordt formeel ingehuurd door de gemeente Wijdemeren, maar taakuitvoering vindt plaats in het kader van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

De gemeente Wijdemeren is schitterend! Een uniek stukje Nederland in Gooi & Vecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen te midden van de prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon van de Oostelijke Vechtplassen. De gemeente Wijdemeren is op 1 januari 2002 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Loosdrecht,  ’s-Graveland en Nederhorst den Berg.

De gemeente Wijdemeren is samen met 20 partners in december 2017 het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen aangegaan; een publiek-private alliantie van provincies, gemeenten, waterschap, recreatieschap, natuurpartners, ondernemers en andere betrokkenen.

De komende jaren is de ambitie van publieke en private partijen om het Vechtplassengebied  te ontwikkelen tot ‘vrijetijdslandschap’, een aantrekkelijk en groen gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Met een breed aanbod aan vrijetijdsactiviteiten, met publieke en private recreatieve voorzieningen van goede kwaliteit en met talrijke mogelijkheden om het gevarieerde waterrijke (cultuur)landschap, met topnatuur en sporen van een rijke historie, volop te beleven. Met een aantal investeringsprojecten en processen willen partijen het vrijetijdslandschap versterken en de vrijetijdssector toekomstbestendig maken. Het gebied wordt toegankelijker, aantrekkelijker en bekender gemaakt, met voorzieningen en activiteiten die passen bij de schaal en het karakter van het gebied. De beoogde transformatie is vertaald in ambities voor de komende tien jaar.

Onderdeel van het gebiedsakkoord is het op gang brengen van een transformatie van de recreatiesector in de Vechtplassen, waarmee de economische vitaliteit van de sector wordt vergroot en een meer divers en passend recreatief aanbod ontstaat. Ten behoeve van deze transformatie wordt de gebiedsloods ingehuurd. Dit gebeurt in opdracht van de stuurgroep, die is ingesteld in het kader van het akkoord.

Achtergronden

Om tot de gewenste transformatie in de recreatiesector te komen, zijn de volgende speerpunten benoemd:

 • Ondersteuning aan recreatieondernemers die bedrijfsplannen ontwikkelen die bijdragen aan de gewenste transitie door (1) inzet van een gebiedsloods en (2) stimuleren en begeleiden van goede voorbeelden van transformatie op bedrijfsniveau in een transitieteam.
 • Integreren van natuur en recreatie op gebiedsniveau en op bedrijfsniveau.

De gebiedsloods is twee dagen in de week beschikbaar om recreatieondernemers te ondersteunen met het vormgeven en verder brengen van plannen die bijdragen aan de transformatie van de recreatiesector zoals beschreven in het gebiedsakkoord. De gebiedsloods is vraagbaak voor ondernemers inclusief degenen die zich oriënteren op vernieuwing in hun bedrijf of die plannen hebben ontwikkeld in die richting. Het kan hierbij gaan om vrijetijdsondernemers in brede zin dus waterrecreatie, verblijfstoerisme (campings en bungalowparken), congresaccommodaties, dag-attractiepunten, museaal erfgoed en buitenplaatsen.

De gebiedsloods adviseert over plan(verbeteringen), checkt haalbaarheid van de plannen vanuit bestemmingsplannen en het N2000 beheerplan, zoekt actief naar mogelijkheden om de plannen verder te brengen, roept waar nodig hulp in van specialisten voor specifieke vragen, treedt op als intermediair tussen ondernemers en andere partijen(m.n. overheden) en heeft een aanjagende functie om de benoemde transitieresultaten (zie kader) te behalen. De gebiedsloods functioneert als aanjager van de beoogde transformatie.

Opdracht
Binnen de Oostelijke Vechtplassen ben jij het centrale aanspreekpunt voor toeristisch-recreatieve ondernemers en overheden. Je werkt verder nauw samen met het transitieteam recreatie en toerisme.

Jouw taken zullen bestaan uit:

 • Het ondersteunen van toeristisch/recreatieve ondernemers met het vormgeven en verder brengen van plannen die bijdragen aan de transformatie van de recreatiesector zoals beschreven in het gebiedsakkoord. Hierbij breng je de netwerken in kaart en jaag je het proces aan
 • Actief benaderen en motiveren van de ondernemers om na te denken over en aan de slag te gaan met plannen die bijdragen aan de voorgestane transformatie in de recreatiesector, met name voor eigen bedrijf, maar ook in de vorm van arrangementen tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en natuurbeheerder(s)
 • Het aanjagen van de benoemde transitieresultaten
 • Het adviseren over plannen (verbeteringen)
 •  Meedenken in het proces voor het opstellen van het N2000 beheerplan, zodat dit plan ook voldoende ruimte biedt voor de gewenste transitie in de recreatiesector.
 • Het checken van haalbaarheid van de plannen vanuit bestemmingsplannen en het N2000 beheerplan
 • Het inroepen waar nodig van hulp van specialisten voor specifieke vragen
 • Je bent vraagbaak voor ondernemers, ook voor ondernemers die zich oriënteren op vernieuwing in hun bedrijf of die plannen hebben ontwikkeld in die richting
 • Je zoekt actief naar mogelijkheden om de plannen verder te brengen en de relatie met natuur te versterken
 • Je treedt op als intermediair tussen ondernemers en andere partijen (m.n. overheden)
 • Je rapporteert aan de stuurgroep OVP en hebt regelmatig voortgangsoverleg met je ambtelijk opdrachtgever
 • Je overlegt regelmatig met het transitieteam
 • Je relateert ondernemersplannen aan de regionale ontwikkelingen in de Oostelijke Vechtplassen en creëert kansen voor ontwikkelingen

Vereisten / knock-outcriteria

1. Uiterlijk beschikbaar per 1 mei 2018
2. Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding

Gunningscriteria (weging)

3. Aantoonbare kennis van wet- en regelgeving en ontwikkelingen op gebied van ruimtelijke ordening (20 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met het recreatief-toeristisch domein en de bijbehorende trends en ontwikkelingen (15 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het adviseren over transformatie bij toeristisch –recreatieve ondernemers en betrokken overheden (20 punten)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het recreatief-toeristisch domein en/of  met recreatief ondernemen in, op of nabij gebieden met hoge natuur- en landschapswaarden (20 punten).
7. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (25 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan, dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De 4 à 5 kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties. Onze kandidaat:

 • Heeft uitstekende communicatieve onderhandelingsvaardigheden
 • Is een stevige en enthousiasmerende persoonlijkheid
 • Is gericht op samenwerken en kennisdelen
 • Beschikt over creativiteit en is oplossingsgericht
 • Vertoont ondernemerschap
 • Heeft sterke netwerkvaardigheden
 • Is omgevingsbewust
 • Is bestuurlijk én omgevingssensitief
 • Is risicobewust

Bezoldiging
Er wordt uitgegaan van externe inhuur van een persoon die gedurende 2 dagen per week volledig beschikbaar is als gebiedsloods, waarbij wordt afgerekend op daadwerkelijk gemaakte uren. De werkplek is in het gebied van de Oostelijke Vechtplassen en wordt nog specifiek bepaald.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,75 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 3 april 2018 van 09.00 tot 12.00 uur en op donderdag 5 april 2018 van 13.00 tot 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk 29 maart 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor het starten van de opdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 20 maart 2018, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 21 maart 2018, na 09.00 uur gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Vraag: Hoe werkt de gebiedsloods samen met het transitieteam en wie hebben hierin zitting?
Antwoord: Vast aanwezig: Provincies Utrecht en Noord-Holland, gemeente Wijdemeren en Stichtse Vecht, waterschap, Natuurmonumenten en twee vertegenwoordigers namens de ondernemers.

Waarbij: Voorzitter: Provincie Noord-Holland. Provincie Utrecht: vicevoorzitter; Secretaris: Gemeente Wijdemeren

Daarnaast is nodig:

Expertpool van specialisten van zowel provincies als gemeentes die het transitieteam ondersteunen en op de hoogte zijn van wat er speelt m.b.t. de gebiedsloods. EZ van provincies en gemeentes is al vertegenwoordigd als trekkers van het project (RO en Ecologie moeten nog worden betrokken en ingelicht worden).

Om vroegtijdig belangenverstrengeling te voorkomen en de juiste inbreng te hebben om stappen te kunnen zetten, wordt per case bekeken hoe het plan/advies tot stand komt en hoe het transitieteam eruit moet komen te zien. De provincie kan specialisten (ecologie/RO/juridische zaken) inzetten/of externe specialisten inschakelen.

Het transistieteam draagt zorg voor de aansturing van de gebiedslood, geeft richting aan de gebiedsloods, fungeert als vraagbaak en zorgt voor contacten/netwerk. Tevens kan het transitieteam zorgdragen voor eventuele inhuur van expertise.

Vraag: Is er bij de start ruimte voor een (mede door de gebiedsloods) op te stellen plan van aanpak?
Antwoord: Er is ruimte om te spreken met het transitieteam over de beste aanpak.

Vraag: Wat zijn de (specifieke) doelen waarop de gebiedsloods wordt aangesproken?
Antwoord: De ambitie aangaande de transformatie in de recreatiesector zijn in het uitvoeringsprogramma bij het gebiedsakkoord benoemd. Specifiekere doelen worden in overleg net het transitieteam bepaald.

Vraag: Wie zitten er in de stuurgroep OVP?
Antwoord: De provincie Noord-Holland, de provincie Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente Wijdemeren, gemeente Stichtse Vecht, gemeente Hilversum, Plassenschap Loosdrecht e.o., de regio Gooi en Vechtstreek, vertegenwoordiger van HISWA/Recron Watersportverbond/Vereniging Verenigde bedrijven Boomhoek (= watersportorganisaties), Natuurmonumenten en de LTO.

Vraag: Er staat dat het transitieteam “voldoende mandaat” heeft. Wat houdt dit mandaat in?
Antwoord: Leden van het transistieteam moeten mandaat hebben om overleggen in te kunnen gaan en daar afspraken te maken.

Vraag: Volgens tekst (van het uitvoeringsprogramma) is het doel de ambities betreffende de transformatie recreatiesector in 10 jaar te bereiken, volgens de strokenplanning in 4 jaar?
Antwoord: De gebiedsloods wordt maximaal 4 jaar ingezet om plannen tot stand te brengen en gelegitimeerd te krijgen. Uitvoering van deze plannen loopt langer door.

Vraag: In hoeverre kan de realisatie van deze plannen onder druk komen te staan door de komende gemeenteraadsverkiezingen?
Antwoord: Het gebiedsakkoord is ondertekend en middelen zijn in de begrotingen geborgd. Afspraken zijn dus gemaakt en de partners kunnen elkaar daar dus ook op aanspreken.

Vraag: Is er een werkplek van waaruit gewerkt kan worden? Zo ja, waar?
Antwoord: Gedachte is dat de gebiedsloods in het gebied aanwezig is en toegankelijk voor ondernemers in het gebied. De meest geschikte locatie wordt nog gezocht. Dat kan bij de gemeente Wijdemeren zijn, maar ook elders in het gebied.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot maandag 26 maart 2018, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.