Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1697
Duur
12 maanden
Optie tot verlenging
Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week
36 uur
DAS akkoordverklaring
Ja
Aanvang
z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
woensdag 21 februari 2018 om 09:00 uur

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.
 
Cluster Ruimte
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving:  dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team Gebiedsbeheer
Het team Gebiedsbeheer speelt op planmatige wijze in op behoeften vanuit ‘de maatschappij’. Het team beschikt daarnaast over praktische kennis van de openbare ruimte en van de perceptie van burgers en bedrijven die gebruik maken van de openbare ruimte. Deze kennis zetten zij in bij het servicegericht beheer van de openbare ruimte, dat plaatsvindt op basis van een gebiedsbeheerplan. Het gebiedsbeheerplan bevat een praktische vertaling van beleid naar maatregelen op straat, gericht op het bewerkstelligen van wezenlijke verbeteringen in het gebruik en de beleving van de verschillende gebiedstypen: wijken (inclusief winkelcentra), bedrijventerreinen, recreatiegebieden (inclusief strand) en bijzondere locaties (zoals begraafplaatsen). Het gebiedsbeheerplan versterkt de integraliteit en draagt bij aan de communicatie met bewoners en bestuur. De zorgplicht, zoals van toepassing op de hiervoor genoemde vakgebieden, omvat tevens het optreden in geval van calamiteiten.

Opdracht
Als Regievoerder Gebiedsbeheer ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het gebruik van de openbare ruimte, als onderdeel van het team Gebiedsbeheer. Je bedenkt duurzame beheer- en verbeteringsmaatregelen, stippelt hiervoor een koers uit en vertaalt deze vervolgens naar concrete projectplannen en integrale opdrachten. Deelresultaten op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud zijn hierbij belangrijk. Je doel als regievoerder? De effectiviteit van je cluster verbeteren met vernieuwende werkwijzen en adviezen over o.a. politieke vraagstukken. Indien nodig, schakel je ook met burgers en instanties over gevoelige inhoudelijke problemen over de openbare ruimte.

Je bouwt o.a. mee aan onze gemeente door het:

  • Uitbouwen van ons regionale netwerk met partners en belanghebbenden;
  • Geven van technische ondersteuning en adviezen over meerjarenplannen;
  • Verkrijgen van zicht op onze financiën, aanbestedingsmogelijkheden en afstemming van risico’s en beheerbelangen;
  • Afstemmen van adviezen met relevante interne en externe partijen, inclusief de kwaliteitstoets;
  • Signaleren van innovaties binnen je discipline en het uitwerken van concrete maatregelen en contractvormen gericht op duurzame samenwerking.

Vereisten / knock-outcriteria

1Uurtarief maximaal € 88,43 (schaal 11)
2. Minimaal een afgeronde HBO bachelor opleiding in cultuur en / of civiele techniek.
3. Bereid om na 12 maanden inhuur in dienst te treden bij de gemeente Westland zonder dat hiervoor een (wervings) vergoeding of anderszins extra kosten in rekening worden gebracht.

Gunningscriteria (weging)

4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met coördinerende werkzaamheden binnen de lokale overheid (35 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het coördineren van projecten en opdrachten (30 punten)
6. Je beschikt over aantoonbare kennis van de openbare ruimte en jij hebt hierin werkervaring opgedaan met zowel burgers als bedrijven. (20 punten)
7. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (15 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

  • Eigen initiatief wordt gewaardeerd: jij weet je adviezen correct te verwoorden o.b.v. jouw gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
  • Je bent ondernemend en resultaatgericht, en gebruikt je inventiviteit om samenwerkingen te creëren. Je sterke communicatieve vaardigheden helpen je om de tafel te zitten met verschillende partijen.
  • Leergierig? Ook dit behoort tot jouw competenties; je bent altijd op zoek naar nieuwe inzichten die je vertaalt naar resultaten.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland maandag 26 februari 2018. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 22 februari 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 15 februari 2018, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 16 februari 2018, na 09.00 uur gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 15 februari: Er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot 21 februari 2018, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.