Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1633
Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
1 maal 6 maand(en)
Uren per week
16
DAS akkoordverklaring
Ja
Aanvang
1 februari 2018
Opleidingsniveau
WO
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
maandag 22 januari 2018 om 09:00 uur

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. ‘Samenwerken, daadkracht en vertrouwen’ staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega’s over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

De afdeling Stadsbeheer heeft als missie: “Samen aan de kwaliteit van de stad werken”. Stadsbeheer zorgt samen met de Zoetermeerders voor de kwaliteit van de leefomgeving en de duurzame instandhouding en onderhoud van de openbare ruimte in een door de Raad vastgestelde kwaliteit en tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

Stadsbeheer is binnen de directie Stad de integrale beheerorganisatie, die verantwoordelijk is voor het beleid, de programmering en (de regie op) de uitvoering van alle activiteiten die nodig zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Stadsbeheer levert dagelijks een grote verscheidenheid  aan dienstenen producten: van boomverzorging tot straatvegen, van openbare verlichting tot rioolbeheer.

Stadsbeheer doet dit voor alle mensen die in Zoetermeer wonen, werken of de stad bezoeken.

Opdracht
De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit:

 • Het vertegenwoordigen van de afdeling SB in de bezwarencommissie. In deze commissie komen bezwaren aan de orde m.b.t. verkeersbesluiten, ontheffingen, vergunningen, Wob-besluiten etc.;
 • Het vertegenwoordigen van de afdeling SB in (hoger) beroep bij de rechtbank en de Raad van State;
 • Afhandelen van Wob-verzoeken;
 • Juridische vraagbaak voor de afdeling Stadsbeheer;
 • Juridische advisering bij afhandeling van klachten;
 • Je dient flexibel te zijn (ook bij de invulling van de uren) praktisch, werkt zelfstandig en je weg te vinden binnen de gemeente. Je bent direct inzetbaar en hebt een ‘hands on’ mentaliteit.

Van groot belang is niet alleen de vraag wat de verkeerskundig jurist doet (zie werkzaamheden), maar bovenal hoe hij/ zij dat doet.  Kennis van de inhoud blijft een wezenlijk element. Zorgvuldige werkwijze in verband met te volgen procedures. Daarnaast is het essentieel empathisch vermogen te hebben en te weten om te gaan met de uiteenlopende stakeholders (bestuurders, collega’s, inwoners, ondernemers en instellingen).

Gunningscriteria

 1. Minimaal afgeronde WO bachelor opleiding rechten (15%)
 2. Aantoonbare kennis van het verkeersrecht blijkend uit aantoonbare werkervaring/opleidingen (15%)
 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met bovengenoemde werkzaamheden in de afgelopen 10 jaar (30%)
 4. Uurtarief vanaf € 90,- en gemaximeerd op € 100,- inclusief reiskosten/exclusief BTW (20%)
 5. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (20%)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De vijf kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Samenwerken: richt zich met anderen op een gemeenschappelijk doel, helpt anderen en deelt de resultaten van het werk.
 • Realiteitszin: schat de praktische haalbaarheid van plannen, doelstellingen en actie in voor wat betreft acceptatie en haalbaarheid.
 • Creatief: vindt (praktische) oplossingen voor zaken waarin in (wettelijke) regelingen niet wordt voorzien. Naast kennis van de inhoud ook sociale vaardigheid en uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in onderling overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden gepland in week 4. Het tijdstip wordt in onderling overleg bepaald. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 23 januari 2018 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 18 januari 2018 tot 9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 18 januari 2018 na 9.00 uur gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot maandag 22 januari 2018; 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.