Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1449
Duur
4 maanden
Optie tot verlenging
2 maal 4 maand(en)
Uren per week
24 tot 36 uur
DAS akkoordverklaring
Ja
Aanvang
z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
vrijdag 20 oktober 2017 om 09:00 uur

Organisatie
De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat en gestart is met Het Nieuwe Werken. ‘Samenwerken, daadkracht en vertrouwen’ staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. Binnen onze organisatie werken we intensief samen met onze collega’s over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Een breed Managementteam, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, stuurt de organisatie aan. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

Afdeling VVH
De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving inzake bouw, milieu, APV en bijzondere wetten’’. De afdeling VVH bestaat uit verschillende teams, t.w. team Vergunningen, team Veiligheid en team Handhaving en Toezicht.

Opdracht

Hoofdtaken

 • Juridische begeleiding en gemeentelijke vertegenwoordiging bij  dossiers op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving op het gebied van het Omgevingsrecht (Wabo) en bijzondere wetten (zoals Algemeen Plaatselijke Verordening, Drank- en Horecawet), waarbij het zwaartepunt op het Omgevingsrecht ligt;
 • Toets aan wet- en regelgeving ter bepaling of sprake is van een overtreding (denk aan de toets van het bestemmingsplan om te bepalen of sprake is van het zonder dan wel in afwijking van een omgevingsvergunning handelen);
 • Opstellen van waarschuwingsbrieven, vooraankondigingen, spoedbestuursdwangbesluiten, last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en invorderingsbesluiten;
 • Behandelen van zienswijzen, zowel schriftelijk als mondeling;
 • Zelfstandige vertegenwoordiging in rechte bij de externe commissie voor de bezwaar- en beroepschriften (op woensdagavond), de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • Overleg plegen met handhavingsinstanties en ketenpartners;
 • Fungeren als juridische vraagbaak binnen VVH op gebied van handhaving;
 • Juridisch aanspreekpunt voor de inspecteurs bouw- en woningtoezicht;
 • Juridisch aanspreekpunt voor de toezichthouder openbare ruimte;
 • Gesprekspartner in het informele traject (mediation) naar aanleiding van bezwaar;
 • Opstellen informerende notities voor de bestuurder en het college.

Overige taken

 • Uitvoeren collegiale (lees)toets

Gunningscriteria (weging)

 1. Minimaal afgeronde juridische opleiding HBO rechten (30 punten)
 2. Aantoonbare kennis en aantoonbare werkervaring met handhaving op grond van de Wabo, de Wro, de Awb en de APV (20 punten)
 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met genoemde werkzaamheden in de afgelopen 6 jaar (30 punten)
 4. Uurtarief vanaf € 70,- en gemaximeerd op € 83,- inclusief reis- en marktplaatskosten/exclusief BTW (10 punten)
 5. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (10 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende percentage geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaten voldoen aan de hierna te noemen competenties:

 • goed organiserend vermogen
 • creatief (denken in mogelijkheden)
 • omgevingsbewust
 • daadkrachtig
 • flexibel
 • zelfstandig
 • onder druk kunnen presteren 
 • oplossingsgericht

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in onderling overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 24 oktober 2017 tussen 9.00 en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk  20 oktober 2017 in de middag bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 19 oktober 2017 tot 9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op 19 oktober 2017 na 9.00 uur gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 19 oktober 2017: Er zijn voor deze uitvraag geen inhoudelijke vragen gesteld.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot vrijdag 20 oktober 2017; 9.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.