Let op! Deze opdracht is niet (meer) actief. U kunt dus niet reageren.
Aanvraagnummer
1255
Duur
6 maanden
Optie tot verlenging
1 maal 6 maand(en)
Uren per week
36
DAS akkoordverklaring
Ja
Aanvang
z.s.m.
Opleidingsniveau
HBO+
Regio
Zuid-Holland
Verloopt op
maandag 26 juni 2017 om 09:00 uur

Organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. Medio 2017 verhuizen we naar twee nieuwbouwlocaties in Naaldwijk. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concerncontrol en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving:  dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 7 teams.

Team
Het team Bedrijfsbureau Ruimte biedt ondersteuning aan alle primaire processen binnen het cluster Ruimte. De collega’s dragen zorg voor het inrichten, registreren, monitoren en rapporteren van ontwikkelingen in de openbare ruimte. Het team levert zowel proactief als op verzoek informatie aan en bekleedt een signalerende en adviserende rol richting het management en de overige teams als het gaat om de interne bedrijfsvoering. Binnen het team worden verschillende doelgebieden onderscheiden zoals areaalbeheer, juridische advisering, ondersteuning programma- en projectmanagement, procesmanagement en administratie (reiniging, grondzaken, verhuur vastgoed, begraafplaatsen en bedrijfsvoeringaspecten).

Opdracht
Op dit moment wordt er een grote inzet  gepleegd op het juridisch afronden van zaakdossiers in verband met het project Ruimte voor de Glastuinbouw. Hoewel de juridisch medewerkers breed inzetbaar zijn en werkzaamheden verrichten zowel op het gebied van vergunningverlening als handhaving, zal de focus vooral liggen op handhavingszaken. Je zult je dan ook voornamelijk bezig houden met de juridische afdoening van handhavingsprocedures op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, APV, bijzondere wetten en openbare orde en veiligheid. Je schrijft onder meer vooraankondigingen, voert zienswijzegesprekken, maakt handhavingsbeschikkingen (last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, invorderingsbeschikkingen en afwijzing handhavingsverzoeken). Je behandelt bezwaar- en beroepszaken en vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar, beroep en hoger beroep. Je beantwoordt vragen vanuit de gemeenteraad en geeft input en ondersteuning bij beleidsvorming en implementatie van nieuwe wetgeving. Je bewaakt de juridische kwaliteit van de afdelingsproducten. Daarnaast geef je juridische ondersteuning op het gebied van handhaving aan het bestuur, management en betrokken afdelingen (Ruimte, Omgeving en Veiligheid en Inrichting en Beheer Openbare Ruimte). In de behandeling van zaakdossiers wordt integraal samengewerkt met collega´s van andere teams binnen de afdeling en andere afdelingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 68,12

Gunningscriteria (weging)
2. HBO of HBO+ werk- en denkniveau, blijkend uit een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau (20%)
3. Afgeronde opleiding rechten op minimaal HBO-niveau (20%)
4. Minimaal 2  jaar aantoonbare ervaring als juridisch medewerker met aandachtsgebied handhaving in de laatste 5 jaar (25%)
5. Minimaal 1 jaar ervaring in de laatste 5 jaar bij een gemeente met  glastuinbouw (20%)
6. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (15%)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

Je bent communicatief sterk en sociaal vaardig, je bent een overtuigend pleiter en je hebt een vlotte pen. Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, goede adviesvaardigheden en je hebt ruime ervaring in het toepassen van mediationvaardigheden. Je gaat voor kwaliteit, kunt prima integraal werken om te komen tot oplossingen en het afronden van zaken.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen:  in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op 30-6-2017 van 9.00 uur tot 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 28-6-2017 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van de marktplaatsopdracht.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 22-6-2017. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op 23-6-2017 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Update 23 juni: Er zijn voor deze uitvraag geen inhoudelijke vragen gesteld.

De reactietermijn van deze marktplaatsopdracht duurt tot 26-6-2017, 9.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.